Pracovnělékařské službyNEDOSTUPNOST MOBILNÍHO ČÍSLA PLS

Od 21.8. -1.9. nebude v provozu služební telefon na objednávání PLS (772 723 933).
Nutné - mimořádné prohlídky je možné domluvit v této době na tel. ordinace Hronov MUDr. Staše ( 728 761 364).


Dle platné legislativy má každý zaměstnavatel povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Legislativní rámec pracovnělékařských služeb stanovuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Cílem pracovnělékařských služeb je prevence poškození zdraví pracovníků vlivem pracovní činnosti a pracovního prostředí, hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci (prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní). Pracovnělékařské služby dále zahrnují poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích.

Společnost Medual se věnuje pracovnělékařským službám od roku 2013. Působí v ordinacích v Náchodě, Hronově a vzhledem k blízké spolupráci s ordinací MUDr. Jana Bělobrádka i v Červeném Kostelci. Celkem všechny 3 ordinace aktuálně poskytují pracovnělékařské služby více než 70 subjektům v Náchodě, Hronově, Červeném Kostelci, České Skalici a blízkých menších obcích. V personálním obsazení 4-5 lékařů a 3 sester provádějí více než 1800 prohlídek zaměstnanců ročně. Nejedná se pouze o velké průmyslové podniky, ale i o střední a malé firmy, živnostníky, školy a instituce. Vždy se přitom snaží o maximálně individualizovaný přístup s ohledem na legislativní rámec odvětví, v němž tyto subjekty působí.

Pracovnělékařské služby považujeme za činnost, která je organizačně a administrativně náročná. Firmám i živnostníkům vytváří nezanedbatelné náklady na práci. Zároveň dochází k průběžným legislativním změnám, proto se všem snažíme vyjít vstříc a v rámci smluvního vztahu poskytovat i poradenství. Za tuto činnost naši partneři neplatí žádný paušál, účtujeme pouze reálně provedené výkony dle ceníku. Naším cílem je plnění legislativních požadavků s co nejmenší administrativní zátěží pro všechny zúčastněné.


Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás: marketa.maixnerova@medual.cz

Ke každé prohlídce pracovnělékařské péče je nutné zaměstnance objednat na tel. čísle +420 772 723 933, a to v pondělí, středu a čtvrtek vždy od 13.30-15.00 a v úterý od 7.30-11.00.


Na prohlídku je nutné se vybavit těmito náležitostmi:


1. ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY V RÁMCI PLS
  • - žádost je třeba vyhotovit ve 3 originálech (zaměstnavatel, zaměstnanec, poskytovatel PLS)
  • - žádost musí být zaměstnavatelem vyplněna (identifikační údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci, popis vykonávané pracovní činnosti, druh práce, kategorie práce, rizika)
  • - bez podpisu a razítka zaměstnavatele není žádost platná a nemůže být vystaven posudek
FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

2. VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE (OD REGISTRUJÍCÍHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE)
  • - platí pro vstupní a každou periodickou, mimořádnou a následnou prohlídku, výpis nesmí být starší než 3 měsíce
  • - pokud nemá zaměstnanec registrujícího praktického lékaře, vyplní čestné prohlášení o svém zdravotním stavu

3. MOČ
  • - v čisté uzavřené lahvičce, cca 10 ml